Wednesday, 22 January 2014

TATACARA PENGHINAAN MAHKAMAH OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Gambar Hiasan
Jika permohonan penghinaan mahkamah itu difailkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pemohon hendaklah memfailkan satu notis tunjuk sebab bagi kesalahan penghinaan yang dikatakan dilakukan itu dan dialamatkan kepada orang tersebut. Notis tunjuk sebab tersebut hendaklah difailkan ke Mahkamah dan Mahkamah hendaklah mendaftar dan membicarakan permohonan tersebut mengikut undang-undang yang diperuntukkan.

Notis supaya menunjukkan sebab mengapa tindakan atau prosiding tidak boleh diambil terhadapnya hendaklah disampaikan ke diri orang yang dikatakan melakukan penghinaan itu. Orang itu hendaklah diberi peluang untuk membela diri termasuklah mendapatkan khidmat guaman dan memanggil saksi-saksi bagi pihaknya. Prosiding itu mesti dicatat oleh hakim dan boleh didengar oleh hakim yang sama (yang mengeluarkan perintah yang diingkari itu). Seksyen 229 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 memperuntukkan:

(3) Dalam hal penghinaan yang dilakukan di luar Mahkamah, notis supaya menunjukkan sebab mengapa tindakan atau prosiding tidak boleh diambil terhadapnya hendaklah disampaikan ke diri orang yang dikatakan melakukan penghinaan itu.

Jika orang itu gagal menunjukkan sebab, atau gagal memuaskan Mahkamah, maka dia boleh dikomit ke penjara selama tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2,000. Peruntukan mengenai hukuman ini ada dinyatakan di bawah seksyen 229 (1) Enakmen yang sama yang memperuntukkan:

(1) Mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk memulakan prosiding terhadap mana-mana orang kerana menghina mahkamah dan boleh, dalam prosiding sedemikian, membuat suatu perintah pengkomitan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau boleh mengenakan denda tidak melebihi dua ribu ringgit.

Bagaimanapun, sebelum tindakan mengkomitkan seseorang yang melakukan kesalahan penghinaan mahkamah itu diputuskan oleh Mahkamah, Mahkamah hendaklah berpuashati bahawa orang yang menghina mahkamah itu harus dikomitkan ke penjara. Perintah pengkomitan ke penjara hendaklah ditetapkan bahawa pesalah itu hendaklah dipenjarakan sehingga pesalah itu membersihkan diri dari kesalahan penghinaan mahkamah itu dengan meminta maaf tanpa syarat kepada Mahkamah dan orang lain yang ada kepentingan dan juga mematuhi perintah Mahkamah yang diingkari atau memberhentikan perbuatan lain yang menghina Mahkamah dan sekiranya pesalah gagal berbuat demikian, pesalah akan dipenjara sehingga tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah yang tidak melebihi had maksima penjara bagi kesalahan menghina mahkamah .

Tiada apa-apa permohonan atau tuntutan dari orang yang dituduh menghina mahkamah itu boleh didengar oleh Mahkamah selagi perintah penghakiman terdahulu belum dipatuhi dengan sepenuhnya .

Setakat ini tidak ada satu tatacara khusus untuk mengendalikan prosedur penghinaan mahkamah melalui notis tunjuk sebab yang difailkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam kes Roslaili bt Abdul Ghani lwn Ahmad Azman bin Yaacob , Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor telah memberikan panduan mengenai tatacara penghinaan mahkamah. Menurut YA HMTS Shah Alam sewaktu membacakan penghakiman kes tersebut;

Mahkamah ini berpendapat prosedur-prosedur yang sedia ada diamalkan di mana-mana Mahkamah boleh dijadikan panduan”

Antara panduan yang diberikan dari kes tersebut ialah;
1. Pihak Pemohon perlu membuat permohonan pada mahkamah untuk Mahkamah mengeluarkan Notis Tunjuk sebab. Notis permohonan tersebut yang ditandatangani Plaintif atau peguamnya hendaklah disokong ole affidavit. Permohonan tersebut boleh dibuat secara ex parte. Tujuan ex parte adalah untuk menegah defendan melupuskan apa-apa ‘subject matter’ atau membuat apa-apa helah dengan permohonan tersebut;
2. Mahkamah perlu meneliti Notis tersebut dan juga affidavit yang digunakan. Sekiranya Mahkamah berpuashati yang Notis Tunjuk Sebab tersebut adalah munasabah dan pelanggarannya adalah menghina mahkamah, Mahkamah boleh perintahkan satu Notis Tunjuk Sebab disempurnakan ke atas pihak Defendan;
3. Oleh kerana tidak ada satu borang Notis Tunjuk Sebab dimuatkan dalam Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah, pihak Perndaftar boleh membuat satu pekeliling berkenaan dengan perkara tersebut;
4. Notis tunjuk sebab diserahkan secara kediri kepada Defendan bersama dengan Afidavit yang digunakan dalam permohonan untuk dikeluarkan Notis tersebut;
5. Sekiranya defendan tidak hadir pada tarikh yang ditetapkan, waran tangkap boleh dikeluarkan;
6. Pada tarikh yang ditetapkan, defendan akan diperiksa oleh Mahkamah secara lisan atau dibenarkan dengan Afidavit terhadap dokumen menghina Mahkamah tersebut;
7. Sekiranya tunjuk sebab diterima dan diputuskan oleh Mahkamah sebagai tidak menghina Mahkamah, Defendan dilepaskan;
8. Sekiranya Mahkamah tidak menerima tunjuk sebab berkenaan, Mahkamah perlu membuat hukuman di bawah seksyen 229 dan Perintah Pengkomitan dikeluarkansekiranya hukuman penjara dikenakan;
9. Sekiranya pengkomitan berkenaan penghutang penghakiman dan Defendan telah dipenjarakan, Penghutang boleh dilepaskan jika penunaian hutang telah dibuat.

Dalam kes ini, pemohon, iaitu Roslaili telah mendakwa Responden telah gagal mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor terutamanya mengenai hak lawatan anak. Pemohon telah mengemukakan satu notis tunjuk sebab beserta affidavit dan setelah meneliti affidavit Responden serta memeriksa Responden, Mahkamah mendapati Responden tidak terjumlah sebagai melanggar perintah mahkamah dan permohonan mengkomitkan Responden kerana menghina mahkamah adalah ditolak atas alasan perintah asal tidak menetapkan secara jelas mengenai hal lawatan anak dan tidak ada pula perintah lain dikeluarkan oleh mana-mana mahkamah mengenai alamat atau tempat mengambil anak tersebut.

Dalam memutuskan sesuatu pelanggaran perintah itu terjumlah di dalam kesalahan penghinaan mahkamah atau tidak, pendekatan yang diambil hendaklah secara berhati-hati dan berhemah. Kesalahan penghinaan mahkamah adalah tidak sama sepertimana kes jenayah yang lain walaupun pendekatannya adalah hampir sama. Bagi penghinaan mahkamah akibat pelanggaran perintah, isu yang perlu ditimbulkan adakah pelanggaran kepada perintah tersebut berlaku?, jika berlaku adakah pelanggaran tersebut suatu tindakan yang menghina kredebiliti mahkamah?. Jika tidak terdapat unsur-unsur tersebut, sesuatu pelanggaran terhadap perintah mahkamah tidaklah terjumlah sebagai suatu penghinaan mahkamah. Di dalam kes Hasnan bin Yusuf lwn Yasmin bt Mohd Yacob, (2008) JH 25/I, 89, YA HMTS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menegaskan;
“(1) Sama ada Responden melakukan pelanggaran terhadap perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah pada 18hb Mei 2004;
(2) Sekiranya perintah dilanggari, sama ada Mahkamah merasa terhina dengan pelanggaran tersebut dan sama ada Responden telah berjaya atau berupaya memberi sebab atau alasan yang wajar dan boleh diterima oleh Mahkamah supaya Responden tidak dikenakan perintah pengkomitan atas kegagalan Responden mematuhi perintah.”

Di dalam kes ini, Pemohon telah mengemukakan suatu Notis Tunjuk Sebab supaya Responden dikomitkan kerana melanggar perintah mahkamah yang dikeluarkan sebelumnya mengenai hak lawatan dan bermesra dengan anak. Dalam affidavit Pemohon, beliau menjelaskan Responden telah menghalang Pemohon dari berjumpa dan bermesra dengan anaknya. Setiap kali Pemohon melawat anaknya, Pemohon hanya dibenarkan bermesra dengan anak melalui celah gril (besi jeriji) pintu rumah dan tidak dibenarkan bermesra secara sempurna dengan anaknya. Responden sewaktu memberikan tunjuk sebab beliau telah bertindak menghalang pemohon dengan mengunci gril dan membiarkan Pemohon bermesra dengan anaknya dengan dibatasi oleh gril rumah kerana Pemohon pernah melarikan anak tersebut selama enam bulan sewaktu anak tersebut di dalam jagaan Responden. Tindakan Pemohon tersebut memaksa Responden memfailkan suatu perintah sementara dan waran tangkap pernah dikeluarkan kepada Pemohon supaya hadir dalam prosiding tersebut dan seterusnya menyerahkan anak. Responden juga beberapa kali membuat laporan polis akibat berlakunya kacau ganggu yang disyakki didalangi oleh Pemohon. Atas alasan-alasan tersebutlah Responden menghalang Pemohon dari bermesra dan bersama anak dengan membatasinya diluar rumah dan gril yang terkunci kerana bimbangkan keselamatan anak tersebut dari dilarikan kali kedua oleh Pemohon. Mahkamah akhirnya memutuskan pelanggaran perintah mengenai hak lawatan dan bermesra dengan anak yang dilakukan oleh Responden adalah munasabah dan perlakuan tersebut tidak terjumlah sebagai penghinaan Mahkamah. Bagi menyelesaikan kekusutan mengenai hak lawatan tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan suatu perintah baru dengan mengubah hak lawatan yang lebih adil kepada kedua-dua pihak.

Perintah Hendaklah Diserahkan Sebelum Tindakan Penghinaan Dibuat

Perlu diingatkan disini, sesuatu Notis tunjuk sebab untuk mengkomitkan seseorang yang dikatakan menghina mahkamah kerana tidak mematuhi sesuatu perintah hendaklah disampaikan kepada responden terlebih dahulu sebelum tindakan penghinaan dibuat. Ini bermakna, sesuatu perintah asal sebelum dikatakan tidak dipatuhi oleh responden hendaklah diserahkan dan berada dalam pengetahuan responden. Kegagalan menyerahkan perintah tersebut menjadi satu pembelaan kepada responden dan boleh mengelakkan responden dari dikenakan perintah komitan kerana menghina mahkamah. Dalam kes Azman Abdul Talib lwn Suhaila Ibrahim, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pahang Darul Makmur memutuskan permohonan pemohon untuk mengkomitkan responden kerana menghina Mahkamah akibat dari kegagalan Responden untuk mematuhi perintah sementara hadhanah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah sebelumnya adalah ditolak, kerana Mahkamah mendapati pemohon telah gagal menyerahkan perintah hadhanah sementara tersebut kepada responden, melainkan hanya mengepilkannya didalam affidavit bersama permohonan yang dibuat. Dengan tidak menyerahkan perintah kepada responden, Pemohon telah gagal mematuhi secara ketat kaedah yang ditetapkan. Selain itu, penggunaan draf perintah, dan tidak perintah bersih (termeterai) membawa padah kepada permohonan pemohon.

Penghinaan Oleh Pertubuhan Perbadanan

Kesalahan penghinaan mahkamah ini bukan saja boleh dilakukan oleh seseorang atau individu, bahkan ianya boleh juga dilakukan oleh pertubuhan perbadanan, agensi atau syarikat dan sebagainya. Jika penghinaan mahkamah itu dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan, mana-mana orang yang pada masa penghinaan itu dilakukan ialah pengarah, pengurus atau setiausaha pertubuhan perbadanan itu atau selainnya yang bertanggungjawab atas pengurusan pertubuhan perbadanan itu adalah juga bersalah melakukan penghinaan itu melainkan jika dia membuktikan bahawa—

(a) penghinaan itu telah dilakukan oleh pertubuhan perbadanan itu tanpa persetujuan atau pembiarannya; atau
(b) dia telah mengambil segala usaha yang wajar bagi mengelakkan berlakunya penghinaan itu sebagaimana yang patut diambil olehnya dengan mengambil kira sifat jawatannya atau jenis tugasnya dalam pertubuhan perbadanan itu dan segala hal keadaan.

Mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan atau mengambil apa-apa prosiding atas nama atau bagi pihak orang lain dengan mengetahui bahawa dia tidak dibenarkan dengan sahnya oleh orang itu, juga adalah dikira sebagai melakukan satu kesalahan menghina mahkamah.

Sharing is caring ^_^

Saturday, 18 January 2014

The Way to Pet Your CatSharing is caring ^_^

100 Sunnah Nabi s.a.w Dalam Kehidupan

1-Tidur Dalam Keadaan Berwuduk
2- Baca surah Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas Sebelum Tidur
3- Takbir dan Tasbih Ketika Tidur
4- Berdoa Ketika Terbangun Dari Tidur Waktu Malam
5-Doa ketika Bangun Daripada Tidur
6- Berkumur dan Menghisap Air Ke Dalam Hidung Dari Satu Cedukan Sebelah Tangan
7- Berwuduk Sebelum Mandi
8-Baca Doa Selepas Wuduk
9-Jimat Penggunaan Air
10- Selepas Wuduk Sembahyang Dua Rakaat
11-Menjawab Seruan Azan
12- Banyak Bersugi
13- Ke Masjid Awal
14- Pergi Ke Masjid Berjalan Kaki
15- Hadir Sembahyang Dengan Tenang
16- Doa Ketika Masuk Dan Keluar Masjid
17- Sembahyang Berhadang
18- Duduk Atas Dua Tumit Yang Didirikan Ketika Duduk Antara Dua Sujud
19-Duduk Atas Lantai Dengan Mendirikan Kaki Kanan Ketika Duduk Tahyat Akhir
20- Banyakkan Berdoa Setelah Tahyat Akhir Dan Sebelum Beri Salam
21- Melakukan Sembahyang Sunat Rawatib
22- Sembahyang Dhuha
23-Qiyamullail
24- Sembahyang Witir
25- Sembahyang Dengan Beralas Kaki
26- Sembahyang Di Masjid Quba’
27- Sembahyang Sunat Di Rumah
28-Sembahyang Istikharah
29-Duduk Di Tempat Sembahyang Selepas Sembahyang Subuh Hingga Terbit Matahari
30- Mandi Hari Jumaat
31- Hadir Awal Untuk Sembahyang Jummat
32- Mencari Masa Mustajab Doa Hari Jumaat
33- Pergi Dan Balik Sembahyang Raya Dengan Jalan Berbeza
34- Sembahyang Jenazah
35- Ziarah Kubur-kubur
36- Sahur (Puasa)
37- Segera Berbuka Puasa
38-Menghidupkan Ramadhan
39- Iktikaf Pada Bulan Ramadhan
40- Puasa Sunat Enam Hari Dalam Bulan Syawal
41- Puasa Tiga Hari Setiap Bulan
42- Puasa Hari Arafah
43- Puasa Hari Asyura
44- Pilih Seorang Ketua (Musafir)
45- Takbir Ketika Melalui Tempat Tinggi Dan Tasbih Ketika Menuruni Tempat Rendah
46- Doa Ketika Singgah Sesuatu Tempat
47- Terlebih Dahulu Ke Masjid Apabila Balik Dari Musafir
48- Doa Ketika Pakai Baju Baru
49- Mula Dengan Kaki Kanan Apabila Pakai Alas Kaki
50- Baca Bismillah Ketika Makan
51- Ucap Al-Hamdulillah selepas Makan
52- Minum Dalam Keadaan Duduk
53-Berkumur Dengan Susu
54- Tidak Mencela Makan
55- Makan Dengan Tiga Jari Tangan Dan Menjilat Jari Itu Apa Bila Selesai Makan
56- Minum Dan Berubat Dengan Air Zam-Zam
57- Sarapan Terlebih Dahulu Sebelum Pergi Sembahyang Raya Fitri
58- Banyak Membaca Al-Quran
59- Baca Al-Quran Dengan Suara Yang Bagus
60- Zikir Kepada Allah Setiap Ketika
61- Bertasbih
62- Mendoakan Orang Yang Bersin
63- Doa Untuk Pesakit
64- Meletak Tangan Pada Tempat Sakit Serta Doa
65-Berdoa Ketika Mendengar Ayam Berkokok
66-Berdoa Ketika Hujan Turun
67- Baca Zikir Ketika Masuk Rumah
68-Baca Zikir Dalam Majlis
69- Berdoa Ketika Hendak Masuk Tandas
70- Berdoa Ketika Angin Bertiup
71- Doa Untuk Muslimin Yang Tidak Bersama
72- Berdoa Ketika Mendapat Musibah
73- Menyebarkan Salam
74- Menuntut Ilmu
75- Meminta Izin sebelum Masuk Tiga Kali
76- Tahnik Mulut Anak Yang Baru Lahir
77- Akikahkan Anak
78- Singkap Sebahagian Badan Agar Kena Hujan
79- Melawat Pesakit
80- Senyum
81- Ziarah-Menziarahi Kerana Allah
82- Nyatakan Kecintaan Apabila Cinta Terhadap Seseorang
83- Tutup Mulut Apabila Menguap
84- Sangka Baik Terhadap Manusia
85-Membantu Keluarga Dalam Kerja Rumah
86- Sunnah Fitrah
87- Menjaga Anak Yatim
88- Menjauhi Marah
89- Menangis Kerana Takut Terhadap Allah
90-Bersedakah Jariah
91- Membina Masjid
92-Telorensi Ketika Berjualbeli
93- Menghilang Gangguan Jalan
94-Sedekah
95- Banyak Melakukan Amal Sholeh Pada 10 Zulhijjah
96- Membunuh Cicak
97- Larangan Mencerita Dari Semua Perkara Yang Didengari
98- Memberi Nafkah Keluarga
99- Lari-lari Anak Semasa Tawaf
100- Beramal Sholeh Berterusan Walaupun Sedikit.

Antara 100 di atas.. cuba kira berapa yg kita amalkan secara istiqamah.

Sollu 'alannabiy.

Sharing is caring ^_^

Sedap tapi Bahaya_Mee Segera


Kesan Makan Maggi Pada Kesihatan. Maggi sangat beracun lebih dari syabu

Mee segera merupakan mee separa masak yang dikeringkan dan dicampur dengan minyak, biasanya di makan setelah dimasak atau direndam dengan air panas selama beberapa minit. Makanan ini amat “popular” di kalangan orang bujang mahupun golongan yang sedang “kekeringan” poket..

Namun begitu tahukah anda, di sebalik kesedapan dan keenakan mee segera yang mempunyai pelbagai perisa itu sebenarnya kurang sihat sekiranya dimakan dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan. Bayangkan kandungan di dalam bahan perencah mee tersebut mengandungi kadar MSG yang tinggi dan garam yang tinggi. Bahan perisa ini mempunyai pelbagai kesan negatif kepada kesihatan terutama terhadap fungsi buah pinggang. Terdapat kajian yang mengatakan bahawa individu yang alah kepada MSG mengalami panas dada, perubahan warna wajah kepada sedikit merah atau sakit kepala yang melampau setelah mengambil produk yang mengandungi MSG yang tinggi.

Selain itu, kandungan dioxin dan plasticizers yang terkandung dalam pek pembungkusan (biasanya dalam bentuk mangkuk atau cawan) juga dikatakan mampu mempertingkatkan risiko serangan kanser di kalangan pengguna. Bahan kimia yang terlarut dalam air panas akan menjadi bahaya sekiranya di makan dari mangkuk secara terus.

Jangan lupakan juga teknik memasak mee segera anda. Tahukah anda, kandungan wax yang menyelaputi mee segera mengambil masa selama 4-5 hari untuk mencernanya. Bagaimana pula dengan kesan terhadap ibu mengandung dan kanak-kanak?

Kanak2 yang berumur bawah 5 tahun akan mengalami masalah penyerapan nutrisi sekiranya dia mengambil mee segera lebih dari 3 kali seminggu. Pengambilan mee segera yang terlalu kerap bagi ibu mengandung juga boleh mengakibatkan keguguran atau menganggu proses pertumbuhan janin. Jadi, anda para wanita, cubalah elakkan mengidam mee segera ya.. Cuba gantikan dengan makanan lain yang lebih berkhasiat.

136 bahan penambah kebanyakannya bahan kimia dibenarkan ditambah di dalam mi segera oleh Codex, piawaian makanan WHO/FAO. Gambar di atas menunjukkan bahan ramuan itu.Daripada 136 bahan penambah itu, 24 daripadanya adalah garam natrium, di samping garam makan juga turut ditambah. Disebabkan itulah kenapa mi segera mengandungi natrium yang tinggi.

Satu paket mi segera sahaja boleh mengandungi kira-kira maksimum pengambilan harian yang dibenarkan 2,400 mg natrium.Di samping banyak bahan penambah dan paras natrium yang tinggi, mi segera juga mengandungi jumlah lemak yang tinggi. Kebanyakan mi segera digoreng dalam proses pembuatannya. Menurut Majlis Pengguna Hong Kong (HKCC) dan Pusat Keselamatan Makanan (CFS), sampel 3 cawan mi segera didapati mengandungi lebih daripada 30g daripada jumlah lemak bagi setiap pakej, yang merupakan lebih daripada 50% daripada had pengambilan harian bagi jumlah lemak untuk diet 2,000-kcal.Huraian lanjut, sila dapatkan akhbar Utusan Pengguna keluaran Nov-Dis 2010.

10 Ramuan Melampau Dalam Mi Segera:

Adakah mi segera makanan sebenar atau makanan palsu?
Apakah bahan penambah ini sebenarnya dan sejauh manakah ia selamat?

Berikut beberapa ramuan yang mungkin anda mengambilnya bersama dengan mi segera anda.

1) Kalsium Sulfat: Kapur Paris.

2) Asid Tartarik: Bahan kimia yang digunakan dalam julap dan untuk memutihkan cermin. Lebih beracun berbanding 100% alkohol tulen.

3) Kalsium Oksida: Digunakan rawatan sisa buangan dan dalam racun serangga.

4) Tertiary Butylhydroxyquinone (TBHQ): Produk berasaskan petroleum; satu bentuk butane (cecair dalam pemetik api).

5) BHT: Risiko karsinogen dan kesan berbahaya kepada ginjal.

6) Propyl Gallate: Satu xenoestrogen (sebatian seperti hormon). Boleh memberikan kesan sampingan kepada pembiakan, perkembangan janin yang sihat dan menghalang pengeluaran sperma.

7) Pentasodium triphosphate: Bahan pencuci paling berkuasa (sering digunakan dalam bahan cuci), bahan samak untuk kulit; juga digunakan dalam pengeluaran kertas, penapisan petroleum, aplikasi lombong dan rawatan air.

8) Propylene Glycol: Pelarut sintetik yang dianggap racun neurologi. Digunakan untuk pembuatan bahan pendingin, antibeku automotif, cecair yang berfungsi dalam tekanan hidraulik dan sebagainya. Jumlah berlebihan yang diambil boleh membawa kepada kerosakan buah pinggang.

9) Polydimethylsiloxane:
Digunakan dalam kanta sentuh, syampu (untuk menjadikan rambut berkilat dan licin), minyak pelincir dan jubin tahan panas.

10) Pewarna tiruan (contohnya: Sunset Yellow FCF dan Tartrazine): Menyumbang kepada hiperaktiviti dalam kalangan kanak-kanak; mungkin turut menyumbang kepada gangguan visual dan pembelajaran, kerosakan saraf; mungkin menjadi penyebab kanser.

Kerosakan buah pinggang disebabkan pemakanan yang tidak sihat.
anda nampak apa yang berlaku dalam tubuh anda?Sharing is caring ^_^

Sunday, 29 December 2013

PROSEDUR MAL (MUZAKARAH HAKIM-HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SE MALAYSIA)

MUZAKARAH HAKIM-HAKIM 
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SE MALAYSIA
PULAU PINANG 3 JUN 1998
 
OLEH
Y.A. DATO’ ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMAD
HAKIM MAHKAMAH TINGGI
PULAU PINANG
 
TAJUK: PROSEDUR MAL
 (Rangka Ceramah)

Pendahuluan

1. Tajuk terlalu luas untuk disentuh dalam satu atau dua jam.


2. Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah baru diluluskan oleh Parlimen untuk Wilayah Persekutuan. Percaya akan dipakai di Negeri-Negeri.


3. Akan gunakan undang-undang itu sebagai asas ceramah.
 

Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah

1. Terpakai untuk semua Mahkamah Syariah.


2. Berlainan dengan Mahkamah Sivil, di mana terdapat –
(a) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 untuk Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret.
(b) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 untuk Mahkamah Tinggi
(c) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 untuk Mahkamah Rayuan
(d) Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995untuk Mahkamah Persekutuan.
 

3. Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah lebih menyerupai Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 – lebih mudah. Oleh sebab ini, dan oleh sebab peguam-peguam Syarie kebanyakkannya peguam yang beramal di Mahkamah Sivil, prinsip-prinsip yang terpakai di Mahkamah Sivil akan digunakan dalam hujah-hujah mereka. Oleh itu Hakim Syarie kena tahu sedikit sebanyak.

Undang-Undang Prosedur dan Undang-Undang Substantif
 

1. Undang-undang substantif menetapkan hak/tanggungjawab yang mewujudkan kuasa tindakkan dalam kes sivil atau mewujudkan kesalahan dan menetapkan hukuman dalam kes jenayah. Misalnya Enakmen Keluarga Islam, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.
 

2. Undang-Undang Prosedur (procedural law) menetapkan tatacara tuntutan, perbicaraan pelaksanaan sesuatu tuntutan itu. Di Mahkamah Sivil, mengenai kes Mal, ia cuma dibuat oleh Jawatankuasa kaedah dengan bentuk Kaedah-Kaedah (Rules).
 

3. Di Mahkamah Syariah, nampaknya ia dibuat seperti undang-undang substantive juga, Akta/Enakmen.
 

Budibicara

1. Dalam hal prosedur banyak diberi budibicara, berlainan daripada undang-undang substantif. Misalnya mengenai hukuman kes jenayah, kalau undang-undang itu kata ia boleh dihukum tidak melebihi 3 bulan penjara, Mahkamah tidak boleh guna budibicara menghukum lebih daripada tempoh itu. Had masa untuk memulakan tindakan, terhadap Kerajaan 3 tahun, kes kontrak 6 tahun, tanah 12 tahun, Mahkamah tidak boleh lanjutkan.
 

2. Tetapi, dalam hal prosedural, Mahkamah diberi banyak budibicara seperti melanjutkan masa untuk berbuat sesuatu, untuk menerima pakai sesuatu dokumen (seperti affidavit) yang kurang teratur, mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan melalui penghakiman terdahulu.
Prinsip penting ialah (1) ia tidak menjejaskan pihak lawan yang tidak boleh diganti (compensate) dengan kos. (2) Kepentingan keadilan.
 

3. Sebab itulah di bahagian awal (Bahagian II) telah diperuntukkan “Kesan Ketakpatuhan”. Secara umumnya diperuntukkan bahawa hakikat mana-mana peruntukkan tidak dipatuhi tidaklah membatalkan sesuatu prosiding. Ertinya ia dianggap sebagai “irregularity” bukan lagi “nullity”.
 

4. Tetapi ini tidak bererti sesuatu pihak itu boleh mengenepikan peraturan-peraturan itu. Mahkamah juga tidak patut atas alasan “budibicara” memaafkan kesemua ketakpatutan. Dalam menggunakan budibicara itu ada prinsip-prinsipnya perlu diikuti. Jika Mahkamah tidak memakai prinsip yang betul, keputusan Mahkamah itu mengenai sesuatu soal procedural itu akan diubah (overuled) oleh mahkamah yang lebih tinggi. Rayuan boleh dibuat terhadap sesuatu keputusan prosedural.
 

Cara-cara memulakan prosiding
 

1. Dua cara:
(a) Saman
(b) Permohonan
 

2. Di Mahkamah Tinggi ada banyak cara – Writ Saman, Usul Pemula, Petisyen, Notis Usul untuk memulakan prosiding.
 

Saman
 

1. Saman dikeluarkan.
2. Hendaklah disampaikan dalam masa satu tahun. Tempoh boleh dipanjangkan oleh Mahkamah, atas permohonan Plaintif.
3. Kalau Defendan hendak membela, dia boleh memfail pembelaan sebelum tarikh kehadiran – tarikh yang tercetak pada Saman Defendan perlu hadir, atau, hadir dan mempertikaikan tuntutan. Dalam keadaan kedua ini, Mahkamah akan arahkan Defendan memfail Pembelaan, biasanya dalam masa 14 hari.
4. Kalau Defendan tidak memfail Pembelaan dan/atau tidak hadir, Penghakiman Ingkar boleh diberi.
5. Kalau Pembelaan mengandungi tuntutan-tuntutan balas Mahkamah hendaklah arahkan Plaintif memfail pembelaan kepada tuntutan balas, biasanya 14 hari.
6. Defendan berhak memfail jawapan kepada pembelaan kepada tuntutan balas.
7. Tempoh untuk jawapan lebih baik diberi pada tarikh Plaintif diarahkan memfail pembelaan kepada tuntutan balas itu. Elok juga pada hari yang sama diberi satu tarikh sebutan sekali lagi untuk memastikan semua telah dilakukan. Jika dilakukan baru diberi tarikh bicara.
8. Perbicaraan – di Mahkamah Terbuka
9. Pelaksanaan.
 

Permohonan
 

1. Perkara-perkara dalam Jadual Kedua dibuat melalui satu Permohonan, disokong oleh Affidavit. Pihak lawan hendaklah memfail affidavit jika hendak menentang.
2. Pendengaran dalam kamar, berdasarkan keterangan affidavit, bukan keterangan lisan.
3. Jika fakta dipertikaikan Mahkamah tidak boleh buat keputusan berdasarkan keterangan affidavit-affidavit yang bercanggah. Pihak-pihak boleh memohon untuk menyoal-balas pengikrar affidavit itu. Mahkamah juga boleh mengarahkan keterangan lisan diberi. Dalam keadaan itu, pendengaran dipindahkan ke Mahkamah Terbuka.
 

Prosiding Interlokutori
 

(Bab XX Sec. 187-195)
1. Mulai tarikh pemfailan berbagai-bagai permohonan interlocutory (sampingan) akan dibuat. Antaranya:
(a) Permohonan untuk melanjutkan masa menyampaikan Saman, memfail pembelaan, dan lain-lain.
(b) Permohonan untuk penyampaian ganti.
(c) Permohonan untuk mencelah.
(d) Permohonan untuk menambah pembatalan pihak-pihak.
(e) Permohonan untuk meminda Saman/pliding.
(f) Permohonan untuk menyoal-balas pengikrar affidavit.
(g) Permohonan untuk mengenepikan penghakiman ingkar.
(h) Permohonan untuk menghidupkan semula kes yang dibatalkan.
(i) Permohonan untuk menggantungkan pelaksanaan.
(j) Di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syariah, permohonan untuk melanjutkan masa memfail Notis Rayuan/Memorandum Rayuan/Rekod Rayuan. Juga, Permohonan untuk membatalkan Rayuan.
 

2. Dua jenis –
(a) ex-parte
(b) inter-parte.
 

Ex-parte – Permohonan tidak menamakan Defendan/Responden. Mahkamah mendengar satu pihak sahaja dan buat perintah. Jika diberi, perintah hendaklah disampaikan kepada pihak lawan, yang boleh memohon untuk mengenepikannya. Bukan dengan cara rayuan.
Permohonan ex-parte dibuat dalam perkara-perkara yang pada masa itu tidak melibatkan pihak lawan secara terus, misalnya, untuk melanjutkan tempoh menyampaikan Saman, untuk penyampaian ganti. Jika Mahkamah fikir sesuatu permohonan itu patut didengar secara inter-parte, Mahkamah boleh arahkan Permohonan itu disampaikan dan didengar secara inter-parte. Pihak yang tak puashati boleh merayu – bukan memohon mengenepikan perintah itu. Permohonan inter-parte – Permohonan ini diserahkan kepada pihak lawan. Kedua belah pihak didengar. Misalannya, permohonan untuk meminda pliding setelah disampaikan, untuk menggantung pelaksanaan dan lain-lain.
 

3. Permohonan dibuat melalui Borang ms. 49, disokong oleh Affidavit. Pihak lawan, yang disampaikan perlu fail affidavit jawapan jika hendak menafikan fakta-fakta. Jika tidak, apa yang dikatakan dalam affidavit satu pihak lagi diterima oleh Mahkamah.
 

4. Pendengaran dalam Kamar. Kalau ada peguam, cuma hujah peguam yang didengar. Tiada keterangan lisan. Keputusan berdasarkan affidavit.
 

5. Pihak yang tak puas hati boleh merayu, bukan mengenepikan perintah.
Prinsip-prinsip yang dipakai dalam permohonan-permohonan tertentu
 

(a) Permohonan untuk melanjutkan masa untuk penyampaian saman
Asalkan affidavit menyokong memberi sebab-sebab munasabah mengapa ia tidak dapat disampaikan dalam masa satu tahun, kebenaran diberi.
 

(b) Permohonan untuk penyampaian ganti
Affidavit perlu sebut tiga kali cubaan telah dibuat, kali ketiga setelah membuat temujanji melalui surat. Kebenaran diberi in due course.
 

(c) Permohonan untuk mencelah
Dalam satu prosiding antara dua pihak, mungkin ada pihak ketiga yang kepentingannya terlibat, dan oleh itu ingin masuk campur. Dia boleh memohon untuk mencelah. Soalan yang perlu ditimbangkan ialah sama ada kepentingan pemohon terlibat dalam prosiding itu yang patut diputuskan dalam prosiding itu.
 

(d) Permohonan untuk menambah/membatal pihak-pihak
Mungkin setelah memfail Saman, disedari ada orang lain juga yang patut dijadikan Plaintif atau Defendan. Jika mereka tidak dimasukkan tindakan itu cacat. Permohonan boleh dibuat untuk menambah mereka itu.
Setelah disampaikan mungkin ada Defendan yang berpendapat dia tidak ada kena mengena dengan tuntutan, tuntutan tidak seharusnya dibuat terhadapnya. Dia boleh memohon supaya namanya dibatalkan.
 

(e) Permohonan untuk meminda pliding
Pliding boleh dipinda tanpa kebenaran Mahkamah sebelum disampaikan kepada pihak lawan.
Di mana kebenaran Mahkamah diperlukan, permohonan dibuat melalui satu Permohonan dan disertai dengan draf pliding terpinda dengan bahagian yang hendak dikeluarkan dipotong dengan dakwat merah dan pindaan yang hendak dimasukkan digaris di bawahnya dengan dakwat merah. Pindaan selanjutnya ditanda dengan dakwat hijau. Permohonan boleh dibuat pada mana-mana peringkat, tetapi lagi awal lagi baik. Jika terlalu lewat, dan ia akan memudzaratkan pihak lawan, ia mungkin tidak dibenarkan.
 

Prinsipnya ialah membenarkan mana-mana pihak meminda plidingnya untuk membolehkan kesemua persoalan berkaitan dibangkitkan dan diputuskan. Tetapi ia tidak akan dibenarkan jika akibatnya ialah menukar sifat sesuatu tuntutan itu kepada sesuatu yang lain, dengan memasukkan suatu kausa tindakan baru, apatah lagi jika had masa sudah luput, ia memudzaratkan pihak lawan yang tidak boleh digantikan (compensated) dengan kos.
 

Selepas kebenaran diberi, satu salinan bersih hendaklah difail dan disampaikan. Jika Mahkamah membenarkan pindaan Pernyataan Tuntutan, eloklah diberi arahan kepada Defendan untuk memfail Pembelaan Terpindanya, katakanlah dalam masa dua minggu.
Kos biasanya diperintahkan dibayar oleh pihak yang memohon untuk meminda.
 

(f) Permohonan untuk menyoal-balas pengikrar affidavit
Affidavit mengandungi keterangan bersumpah. Jika pihak lawan hendak mencabar keterangannya, selain daripada memfail affidavit jawapan/balasan, dia boleh memohon perintah supaya pengikrar affidavit itu dibenarkan disoal-balas. Permohonan seperti ini dibenarkan kalau terdapat keterangan affidavit yang bercanggah, yang tidak membolehkan Mahkamah membuat keputusan fakta. Soal-balas itu dilakukan di Mahkamah Terbuka.
 

(g) Permohonan untuk mengenepikan penghakiman ingkar
Penghakiman ingkar diberi apabila satu pihak tidak hadir, gagal memasukkan pembelaan. Pihak yang terhadapnya penghakiman diberi atau perintah dibuat boleh memohon untuk mengenepikan penghakiman, bukan merayu.
Dalam affidavit menyokong permohonan itu dia mesti menjelaskan sebab-sebab kegagalannya hadir atau memfail pembelaan itu.
 

Prinsipnya terbahagi kepada dua:
(i) Jika penghakiman itu tidak menurut peraturan (irregular) misalnya sebab Saman tidak diserah kepadanya, penghakiman itu akan diketepikan sebagai satu hak.
(ii) Jika penghakiman itu teratur (regular) dia kena tunjukkan bahawa pembelaannya mempunyai merit, melalui affidavit.
Kalaupun dia berjaya, kos terbuang kerananya diberi kepada Plaintif.
 

(h) Permohonan untuk menghidupkan semula kes yang dibatalkan
Jika Plaintif tidak hadir pada hari yang ditetapkan, tuntutannya mungkin dibatalkan. Dia boleh memohon untuk dihidupkan semula, Dia kena beri sebab-sebab yang munasabah mengapa dia tak hadir.
 

(i) Permohonan untuk menggantungkan pelaksanaan
Permohonan ini dibuat jika ada rayuan di Mahkamah yang lebih tinggi.
Prinsipnya ialah penggantungan pelaksanaan akan diberi jika, sekiranya tidak diberi, jika Perayu itu berjaya dalam rayuannya, rayuannya itu menjadi sesia. Pemohon/Perayu itu kena tunjuk bahawa rayuannya ada merit. Juga ada “keadaan tertentu” (special circumstances) yang mematutkan penghakiman/perintah itu ditangguh pelaksanaannya.
Jika penghakiman itu penghakiman wang biasanya ia tidak diberi melainkan jika jumlahnya amat besar dan jika dibayar dan jika perayu/pemohon berjaya dalam rayuannya, dia tidak mungkin mendapat balik wang itu. Dalam keadaan ini Mahkamah boleh memerintahkan wang penghakiman itu dibayar ke dalam Mahkamah atau kepada peguam pihak yang berjaya untuk disimpan dalam akaun anakguamnya di Bank dan hanya akan dibayar kepada pihak yang berjaya dalam rayuan itu, selepas rayuan itu selesai.
 

(j) Permohonan untuk melanjutkan masa memfail/menyampaikan Notis/Memorandum/Rekod Rayuan
Dalam permohonan seperti ini perlu ditimbangkan berapa lamakah kelewatan itu dan sebab-sebabnya. Jika munasabah ia diberi. Tetapi kos diberi kepada pihak Responden.
 

Perintah Interim (Sek.196)
 

1. Perintah interim adalah perintah sementara, yang setelah dibuat, berkuatkuasa sehingga perbicaraan kes itu selesai, atau sehingga perintah selanjutnya, sebelum itu.
 

2. Kuasa ini hanya diberi kepada Mahkamah Tinggi Syariah.
 

(a) Seksyen 199
Untuk menahan, memelihara dan menjaga harta yang menjadi perkara (subject matter) kes itu dan lain-lain. Untuk itu Mahkamah boleh memberi kuasa kepada seseorang untuk memasuki harta tak alih (tanah/rumah). Mahkamah juga boleh memerintahkan sesuatu dana dimasukkan ke Mahkamah atau dijamin. Permohonan seperti ini jarang dibuat di Mahkamah Sivil.
 

(b) Injunksi (Seksyen 200)
1. Ini amat popular di Mahkamah Sivil


2. Injunksi ada tiga jenis:
(i) Injunksi menghalang seseorang berbuat sesuatu.
(ii) Injunksi menghendaki seseorang berbuat sesuatu.
(iii) Injunksi mareva.
 

3. Injunksi menghalang berbuat sesuatu – misalnya untuk menghalang seseorang daripada menceroboh, mengganggu seseorang atau harta atau melupuskan, memindah, untuk menjual dan sebagainya, sesuatu harta sehingga selesai perbicaraan.
 

4. Injunksi menghendaki seseorang berbuat sesuatu, misalnya menghendaki seseorang menyerahkan buku-buku akaun, keluar dari sesuatu premis. Injunksi seperti ini amat jarang diberi. Sebab akibatnya ialah pemohon akan mendapat remedi sebelum perbicaraan selesai.
 

5. Injunksi Mareva – Ini perkembangan baru Common Law, di Malaysia pun cuma mulai tahun 70-an sahaja. Mula-mula ia dikeluarkan untuk menahan seseorang daripada memindahkan harta ke luar bidang kuasa untuk menggagalkan Plaintif memperolehinya walau pun dia berjaya dalam tuntutannya kelak. Sekarang ia boleh dikeluarkan untuk menahan seseorang daripada mengeluarkan wang dari akaun bank, atau melupuskan harta untuk tujuan yang saya sebutkan tadi.
 

6. Lebih penting bagi Mahkamah Syariah ialah jenis pertama – injunksi menghalang.
 

7. Permohonan ini ada dua jenis:-
(a) ex-parte
(b) inter-parte
 

8. Permohonan ex-parte – Cuma dibuat dalam keadaan yang amat terdesak.
Cuma sebelah pihak didengar. Perintah hendaklah disampaikan kepada pihak lawan. Pihak lawan boleh memohon mengenepikannya. Mahkamah boleh memerintahkan permohonan secara ex-parte disampaikan dan didengar secara inter-parte.
Di Mahkamah Sivil injunksi ex-parte cuma sah selama 14 hari.
 

9. Permohonan inter-parte
Seperti permohonan biasa, disampaikan kepada pihak lawan, dan kedua pihak didengar.
 

10. Pemohon sepatutnya memfail saman dan Penyata Tuntutan bersama-sama atau sebelum permohonan injunksi difail. Jika tidak bagaimana Mahkamah hendak tahu dia ada kausa tindakan dan tuntutannya mempunyai persoalan yang serius untuk dibicarakan?
 

11. Pemohon juga mesti memberi akujanji mengenai gantirugi yang mungkin berbangkit daripada perintah itu. Perintah diberi “sehingga perintah selanjutnya”.
 

12. Prinsip yang terpakai
(a) Plaintif mesti menunjukkan bahawa tuntutannya mempunyai persoalah-persoalan yang serius untuk dibicarakan.
(b) Jika dia berjaya berbuat demikian, dia mesti memuaskan Mahkamah bahawa gantirugi tidak memadai sebagai ganti perintah yang dipohon itu.
(c) Jika gantirugi tidak memadai, Mahkamah menimbang imbangan bersesuaian (balance of convenience). Kalau ia lebih berat kepada mengekalkan kedudukan (status quo) sehingga perbicaraan selesai. Mahkamah akan beri injunksi yang dipohon itu.
(d) Mahkamah juga menimbang faktor-faktor lain seperti kelakuan Pemohon. Injunksi adalah satu remedi ekuiti. Pemohon hendaklah menunjukkan dia ikhlas, bukan memohon injunksi itu untuk sesuatu tujuan tak baik, untuk menekan Defendan. Misalnya, seorang peniaga yang memohon injunksi terhadap peniaga lain dengan tujuan untuk menghalang peniaga kedua itu bersaing dengannya.
 

Mahkamah juga menimbang sama ada akujanjinya mengenai gantirugi itu wajar atau tidak. Ertinya, kalau dia akhirnya kena bayar gantirugi akibat injunksinya, mampukah dia bayar? Ini lebih berkenaan dalam injunksi yang menghalang perniagaan.
 

Perintah-perintah interim lain
(a) Hadhanah – Seksyen 201
(b) Nafkah – Seksyen 202
(c) Mengambil sampel –Seksyen 203
(d) Penjualan harta mudah musnah – Seksyen 204
(e) Perintah perbicaraan awal
(f) Mendapatkan kembali harta alih yang tertakluk kepada liase dan sebagainya – Seksyen 206.
(g) Perintah bayaran dibuat daripada pendapatan Seksyen 207.
 

Fee Mahkamah
Tidak diperuntukkan. Perlu dibuat melalui Kaedah – Seksyen 247 oleh Jawatankuasa Kaedah-Kaedah –Seksyen 246.
Kos
1. Juga belum diperuntukkan perlu dibuat melalui kaedah.
2. Prinsip mengenai pemberian kos –
(a) Di akhir perbicaraan biasanya kos diberi kepada pihak menang.
(b) Bagi permohonan-permohonan interlokutori, sama ada kos dalam kausa, kos kepada pemohon, kos kepada responden sama ada pemohon itu dibenar atau tidak, atau tiada perintah mengenai kos.
 

Penghinaan Mahkamah

1. Cuma ada dua seksyen – sek. 229 dan 230.
 

2. Mengenai prosedur cuma sebut penghinaan yang perlu diberi notis tunjuk sebab dan yang tidak.
 

3. Bagi penghinaan yang berlaku di hadapan Mahkamah tiada masalah, kerana Mahkamah sendiri boleh ambil tindakan.
 

4. Bagi penghinaan yang berbangkit daripada keingkaran mematuhi perintah Mal, akan timbul masalah.
 

5. Dua jenis –
(a) di hadapan Mahkamah seperti memaki hamun Hakim dalam prosiding.
(b) di luar Mahkamah – seperti ingkar mematuhi sesuatu perintah Mahkamah.
 

6. Penghinaan di hadapan Mahkamah
(a) Amat jarang dipakai.
(b) Prosedur – tak perlu beri notis bertulis tunjuk sebab. Tetapi perlu beri hak untuk didengar. Perlu jelaskan bahawa perbuatannya (sebut apa perbuatannya) boleh disifatkan sebagai menghina Mahkamah. Minta dia beri penjelasan mengapa dia tak patut dihukum kerana menghina Mahkamah. Jika beri penjelasan yang memuaskan, dia patut dilepaskan, mungkin dengan amaran. Kalau dia meminta maaf dan kesalahannya pun tidak terlalu berat, amaran memadai. Jika terlalu serius dan dia tidak menunjukkan penyesalan, boleh jatuh hukum denda atau penjara – lihat peruntukan mengenai hukuman dalam Enakmen.
 

7. Penghinaan di luar Mahkamah
(a) Kerapkali berbangkit daripada kegagalan/keengganan mematuhi sesuatu perintah mahkamah dalam kes Mal.


(b) Prosedur di Mahkamah Tinggi (Sivil)
- Perintah itu hendaklah mengandungi satu amaran bahawa jika perintah itu tidak dipatuhi, tindakan penghinaan mungkin diambil terhadapnya.
- Perintah itu disampaikan
- (Apabila tidak dipatuhi), satu permohonan ex-parte dibuat ke Mahkamah memohon kebenaran.
- Selepas kebenaran diberi Notis Usul dikeluarkan, disampaikan.
- Perbicaraan, biasanya keterangan lisan diberi.
- Keputusan Mahkamah.


(c) Prosedur di Mahkamah Rendah (Civil) pun serupa.


(d) Perhatikan, pihak dalam kes itu yang menggerakkan Mahkamah, bukan Mahkamah sendiri. Ini lebih sesuai dengan peranan Mahkamah.


(e) Prosedur di Mahkamah Syariah – Sebenarnya tidak diperuntukkan. Nampaknya seolah-olah Mahkamah sendiri yang akan bertindak. Ertinya Mahkamah adalah pengadu, saksi dan Hakim.
Nampaknya prosedur bagi kedua-dua jenis penghinaan (di hadapan dan di luar Mahkamah) adalah serupa. Bezanya cuma mengenai penghinaan di luar Mahkamah, notis tunjuk sebab kena diberi.
Pada pandangan saya, bagi penghinaan di luar Mahkamah yang berbangkit daripada sesuatu perintah dalam kes Mal, lebih baik pihak dalam kes itu menggerakkan Mahkamah dan mengikut prosedur di Mahkamah Sivil.
 

Rayuan

1. Oleh sebab Muzakarah ini adalah Muzakarah Hakim-Hakim Mahkamah Rendah Syariah, saya cuma akan sentuh mengenai tugas Hakim dan Mahkamah Rendah Syariah sahaja.
 

2. Prosedurnya serupa dengan di Mahkamah Sivil – Notis Rayuan hendaklah difail dan disampaikan dalam masa 14 hari selepas keputusan dibuat.
- Rayuan boleh dibuat terhadap keseluruhan atau sebahagian penghakiman atau perintah.
- Untuk mengelak rayuan yang berulang-ulang, jika ada bantahan awal jangan dengar bantahan awal itu dan buat keputusan berasingan. Misalannya dalam suatu Permohonan, dengan bantahan awal dan permohonan itu atas meritnya, dan buat keputusan serentak.
- Tugas Hakim adalah menulis alasa-alasan penghakiman.
- Setelah alasan-alasan dan nota-nota keterangan siap ditaip, Pendaftar akan menghantar Borang M.S. 30 kepada perayu/peguamnya.
- Dalam masa 14 hari daripada tarikh penerimaan Borang itu perayu kena bayar deposit, dan jaminan kos, jika diarahkan oleh Mahkamah. (Jaminan kos Cuma diperintahkan jika ada permohonan).
- Notis Rayuan Balas boleh diberi oleh Responden dalam masa 7 hari selepas menerima Notis Rayuan – Borang M.S. 31.
- Dalam masa 14 hari selepas menerima Borang M.S. 30, Perayu hendaklah memfail alasan rayuannya (memorandum of appeal).
- Penyediaan Rekod Rayuan. Jika perayu ada peguam disediakan oleh peguam. Jika tidak disediakan oleh Mahkamah.
- Jika disediakan oleh Peguam ia hendaklah difail dan disampaikan dalam masa 6 minggu selepas menerima Borang M.S. 30.
- Jika disediakan oleh Mahkamah apabila siap, Borang M.S. 32 hendaklah dikeluarkan.
 

Penghakiman/Perintah dan Alasan Penghakiman
 

Perbezaan.
 

Pengawasan kes

(1) Hakim mesti mengawal perjalanan kes-kes di Mahkamahnya. Jangan biarkan kepada kerani.
(2) Cara mengawasi –
- Enam bulan atau setahun sekali, semak setiap fail. Ini boleh dilakukan oleh kerani dan kakitangan lain, atas arahan dan di bawah kawalan Hakim.
- Kes yang telah tamat tempohnya tetapi tidak disampaikan, boleh dibatalkan.
- Kes-kes yang terpendam, boleh diberi tarikh sebutan untuk tunjuk sebab mengapa ia tidak patut dibatalkan.
- Jangan tangguh sesuatu kes tanpa memberi tarikh.
- Kes lama hendaklah diberi keutamaan membicarakannya.
- Buku-buku daftar kes/rayuan mesti disemak selalu.

Sharing is caring ^_^

Tuesday, 22 October 2013

Hujahan Bantahan Awal (Bidangkuasa Mahkamah)DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH TERENGGANU
DI KUALA TERENGGANU
DALAM NEGERI TERENGGANU

DALAM PERKARA TUNTUTAN NAFKAH KEBELAKANGAN
SAMAN NO: XXXXX-TAHUN 2013


ANTARA

XXXXXXXX
(NO. K/P: XXXXXXX)                                                                    …PLAINTIF
DENGAN

XXXXXXXXX
(NO.K/P: XXXXXXX)                                                                       …DEFENDANPENGHUJAHAN BERTULIS PEGUAM SYARIE DEFENDAN

Yang Arif Hakim,

FAKTA RINGKASAN DAN LATAR BELAKANG KES

1.                   Ini adalah tuntutan nafkah kebelakangan yang telah difailkan oleh Plaintif sebanyak RM25,300-00. Namun begitu, Defendan ingin membangkitkan bantahan awal atas tuntutan Plaintif sebagaimana berikut:-

1.1              Saman dan Pernyataan Tuntutan Plaintif bertarikh 22-03-2013 adalah serta tidak mengikut prosedur kerana kes tersebut sepatutnya perlu dimulakan dan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah dan bukannya di Mahkamah Tinggi Syariah ;

1.2             Tindakan plaintif menyalahi Seksyen 12 (2) (B) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 kerana jumlah amaun yang dituntut kurang daripada RM100,000-00 ;

1.3             Prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi juga telah memprejudiskan      ( “hak merayu” ) Defendan kerana Defendan hanya mempunyai prosiding Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah sahaja yang mana kos rayuan akan membebankan Defendan berbanding dengan prosiding Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah ( sekiranya Defendan memfailkan Rayuan bagi kes ini ) ;

1.4             Tiada apa-apa pun tuntutan telah dibuat oleh pihak Plaintif untuk memindahkan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi dan dibicarakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ;

1.5              Tiada apa-apa pun Perintah dari Mahkamah Tinggi Syariah telah diperolehi oleh Plaintif untuk memindahkan prosiding kes ini ke Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana peruntukan Seksyen 93 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Terengganu ) 2001 ;

1.6             Prosiding perbicaraan kes Nafkah kebelakangan ini adalah lebih wajar dan adil dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah ( Original Jurisdiction ) manakala prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah adalah prosiding Rayuan Nafkah kebelakangan ( sekiranya ada ) ;

1.7              Prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah juga akan membuka ruang kepada kes-kes lain yang sama jenis untuk difailkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah kelak serta akan menyebabkan berlakunya pertindihan bidangkuasa antara kedua-dua mahkamah;

1.8             Tuntutan plaintif adalah suatu proses penyalahgunaan kuasa mahkamah kerana menggunakan forum yang salah serta wajar dibatalkan menurut peruntukan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Terengganu ) 2001.

HUJAHAN-HUJAHAN DEFENDAN

A)               Tindakan Plaintif Menyalahi Seksyen 12 (2) (B) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 Kerana Jumlah Amaun Yang Dituntut Kurang Daripada RM100,000-00

Tindakan plaintif yang memulakan Tuntutan Nafkah Kebelakangan sebanyak                RM 25,300-00 terhadap Defendan di Mahkamah Tinggi Syariah menyalahi Seksyen      12 (2) (B) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 kerana jumlah amaun yang dituntut kurang daripada RM100,000-00.

Seksyen 12. Bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah.

(1)               Sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Terengganu dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah.
(2)              Mahkamah Rendah Syariah hendaklah
(a)            
(b)             dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).
(3)              Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh dari semasa ke semasa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta memperluaskan bidang kuasa mal Mahkamah Rendah Syariah.

Oleh kerana itu, Mahkamah Tinggi Syariah tidak berbidangkuasa untuk mendengar tuntutan Plaintif kerana menyalahi Seksyen 12 (2) (B) Enakmen tersebut. Tuntutan Plaintif sepatutnya dimulakan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 12 (2) (B) Enakmen tersebut.

B)               Prosiding Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Juga Telah Memprejudiskan ( “Hak Merayu” ) Defendan Kerana Defendan Hanya Mempunyai Prosiding Rayuan Ke Mahkamah Rayuan Syariah Sahaja

Tuntutan Plaintif yang difailkan di Mahkamah Tinggi juga telah memprejudiskan ( “hak merayu” ) Defendan kerana Defendan hanya mempunyai prosiding Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah sahaja yang mana kos rayuan akan membebankan Defendan berbanding dengan prosiding Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah ( sekiranya Defendan memfailkan Rayuan bagi kes ini ).

Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah adalah seperti berikut:

Seksyen 12 (2) (b) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001.

(2)              Mahkamah Rendah Syariah hendaklah-
(a)             
(b)              dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah diperuntukkan dalam Seksyen 11 (3) (b) Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001.

(3)              Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah-
(b)              dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan-
(i)                pertunangan, perkahwinan, ruju' , perceraian, pembubaran perkahwinan (nafkah kebelakangan), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;
(ii)             apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i);
(iii)           nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;
(iv)           pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;
(v)              wasiat atau alang semasa marad-al-maut;
(vi)           alang semasa hidup, atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilaian wang, oleh seorang orang Islam;
(vii)         wakaf atau nazar;
(viii)      pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat;
(ix)            penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak;
(x)              pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam;
(xi)            pengisytiharan bahawa seseorang yang telah mati itu ialah seorang Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya; dan
(xii)         perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Seksyen 13 Rayuan Kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

(1)              Rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada apa-apa keputusan sesuatu Mahkamah Rendah Rayuan Syariah-
(a)            
(b)             dalam bidang kuasa malnya-
(i)                oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu, jika amaun yang dituntut itu tidak kurang daripada satu ribu ringgit;
(ii)             dalam semua kes yang melibatkan apa-apa keputusan mengenai taraf diri, oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu; dan
(iii)           dalam semua kes yang berhubungan dengan nafkah orang-orang tanggungan, oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu; dengan syarat tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan yang telah dibuat dengan persetujuan; dan
(c)              dalam apa-apa kes lain, jika Mahkamah Tinggi Syariah memberikan kebenaran untuk merayu.

(2)              Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh-
(a)            
(b)             dalam perkara mal, mengesahkan, mengakaskan atau mengubah keputusan Mahkamah perbicaraan, menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh Mahkamah perbicaraan, membuat apa-apa perintah yang sepatutnya dibuat oleh Mahkamah perbicaraan, atau memerintahkan perbicaraan semula.

Seksyen 16 Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah

(1)               Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas semua Mahkamah Rendah Syariah dan boleh, jika tampak perlu oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam mana-mana Mahkamah Rendah Syariah, memanggil, dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2)              Apabila Mahkamah Tinggi Syariah memanggil rekod sesuatu perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Rendah Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Tinggi Syariah.

Allah S.W.T. berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 58:

Maksudnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhan Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.

Prosiding perbicaraan kes nafkah kebelakangan ini adalah lebih wajar dan adil dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah ( Original Jurisdiction ) kerana mendengar semua tuntutan jika amaun kurang daripada RM 100,000-00 manakala prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah adalah prosiding Rayuan Nafkah kebelakangan ( sekiranya ada ). Prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah juga akan membuka ruang kepada kes-kes lain yang sama jenis untuk difailkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah kelak serta akan menyebabkan berlakunya pertindihan bidangkuasa antara kedua-dua mahkamah.


C)               Tiada Apa-apa Pun Perintah Dari Mahkamah Tinggi Syariah Telah Diperolehi Oleh Plaintif Untuk Memindahkan Prosiding Kes Ini Ke Mahkamah Tinggi Syariah Sebagaimana Peruntukan Seksyen 93 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Terengganu ) 2001

Kes ini sepatutnya dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu yang lebih berautoriti dan berbidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan kes ini, bukannya Mahkamah Tinggi Syariah. Tiada sebarang perintah dikeluarkan dari Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana peruntukan Seksyen 93 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Terengganu ) 2001.

Seksyen 93. Tatacara Mengenai Pemindahan Daripada Mahkamah Rendah Syariah Kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

Jika suatu perintah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah bagi pemindahan mana-mana prosiding daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah, maka Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah hendaklah menghantar kepada Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah fail prosiding itu, segala dokumen, ekshibit dan salinan diperakui bagi nota keterangan, jika ada, dan Pendaftar hendaklah memberikan notis pemindahan itu dalam Borang MS 18 kepada tiap-tiap pihak dalam tindakan itu.

D)              Tiada Apa-apa Pun Tuntutan Telah Dibuat Oleh Pihak Plaintif Untuk Memindahkan Kes Tersebut Ke Mahkamah Tinggi Dan Dibicarakan Di Hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah

Sehingga ke hari ini, tiada sebarang tuntutan daripada pihak Plaintif untuk memindahkan kes nafkah kebelakangan tersebut daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rendah yang lebih berautoriti. Kaedah fiqh menyebut:

ﺍﻷﺼﻞ ﺑﻗﺎﺀ ﻤﺎ ﻛﺎﻦ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻛﺎﻦ


Huraian:
Pada asalnya sesuatu itu berkekalan kedudukannya seperti masa lalu (melainkan terbukti ada perubahan).
           
Bidang kuasa satu-satu Mahkamah juga sebenarnya telah lama disentuh oleh perundangan Islam atau Hukum Syara’. Antaranya sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Salam Madkur di dalam kitabnya berjudul Al-Qada’ fil Islam, terbitan Matbaah Al ‘Aalamiyah, Kaherah, 1964, muka surat 54 beliau yang mana menyebut ;

هو أن يخصص ولى الأمر القاضى عند تقليده القضاء  أو بعد ذلك  بنوع  معين  من  القضايا، كالأحوال  الشخصية،  أو  المدنى،  أو  التجارى، أو  الجنائى  إلى  غير ذلك،  فلا  يصح  له  أن  ينظر  فى  نوع    اخر  غيره.

Yang bermaksud :
Bidangkuasa mengikut jenis kes ialah pemerintah mengkhususkan bidangkuasa ke atas seseorang Hakim semasa perlantikan Hakim itu atau selepas perlantikan dibuat dengan menentukan bahawa Hakim itu mempunyai bidangkuasa tertentu sahaja seperti diberi bidangkuasa bagi mengendalikan undang-undang diri, undang-undang sivil, undang-undang perdagangan atau bagi undang-undang jenayah dan seumpamanya; oleh yang demikian Hakim itu hanya berbidangkuasa bagi kes-kes yang dianya diberi bidangkuasa sahaja dan Hakim itu tidak boleh melaksanakan bidangkuasa lain yang tidak diberi kepadanya.

E)               Tuntutan Plaintif Adalah Suatu Proses Penyalahgunaan Kuasa Mahkamah Kerana Menggunakan Forum Yang Salah Serta Wajar Dibatalkan Menurut Peruntukan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah  ( Terengganu ) 2001.

Seksyen 244. Kuasa Sedia Ada Mahkamah.

Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai mengehadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

KESIMPULAN

Defendan ingin membangkitkan bantahan awal atas tuntutan Plaintif dengan mengemukakan beberapa alasan. Saman dan Pernyataan Tuntutan Plaintif bertarikh 22-03-2013 adalah serta tidak mengikut prosedur kerana kes tersebut sepatutnya perlu dimulakan dan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah dan bukannya di Mahkamah Tinggi Syariah. Tambahan pula, tiada apa-apa pun tuntutan telah dibuat oleh pihak Plaintif untuk memindahkan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi dan dibicarakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Lagipun. tiada apa-apa pun Perintah dari Mahkamah Tinggi Syariah telah diperolehi oleh Plaintif untuk memindahkan prosiding kes ini ke Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana peruntukan Seksyen 93 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Terengganu ) 2001.

Prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi juga telah memprejudiskan ( “hak merayu” ) Defendan kerana Defendan hanya mempunyai prosiding Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah sahaja yang mana kos rayuan akan membebankan Defendan berbanding dengan prosiding Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah ( sekiranya Defendan memfailkan Rayuan bagi kes ini ). Prosiding perbicaraan kes nafkah kebelakangan ini adalah lebih wajar dan adil dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah ( Original Jurisdiction ) manakala prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah adalah prosiding Rayuan Nafkah kebelakangan ( sekiranya ada ). Prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah juga akan membuka ruang kepada kes-kes lain yang sama jenis untuk difailkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah kelak serta akan menyebabkan berlakunya pertindihan bidangkuasa antara kedua-dua mahkamah.


Bertarikh pada            hb                               , 2013
…………………………….………………
PEGUAM SYARIE DEFENDAN


PENGHUJAHAN BERTULIS PEGUAM SYARIE DEFENDAN ini difailkan oleh XXXXXX Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.

Sharing is caring ^_^